Foreningen Facilitatortræf

Referat fra 2021 Generalforsamling + Referat fra 2020 Generalforsamlingen (afholdt marts 2021 grundet COVID-19).

_____

Frivillig forening grundlagt 11. december 2013

Vedtægter for foreningen Facilitatortræf [CVR 35490426]

Formål

Formålet med foreningen er – på en ikke kommerciel basis – at fremme videndeling og netværksdannelse mellem personer, der professionelt eller frivilligt arbejder med facilitering i Danmark. Formålet er endvidere at bidrage til professionalisering af facilitering ved at afholde minimum et årligt træf for facilitatorer, hvor der lægges vægt på inddragelse og involvering af deltagerne, afprøvning og udvikling af metoder, tilgange og koncepter i facilitering. 

Navn og hjemsted

Foreningen, der bærer navnet Facilitatortræf, har p.t. hjemsted i Københavnsområdet.

Organisatorisk opbygning

Foreningen består af alle der har tegnet medlemskab af foreningen. Foreningen tegnes af en bestyrelse.

Bestyrelse

Foreningens bestyrelse vælges af og blandt foreningens medlemmer. Bestyrelsen består af en forperson, en kasserer og på til 5 øvrige medlemmer. Bestyrelsen vælges for et år ad gangen. Bestyrelsen har hovedansvaret for tilrettelæggelse, gennemførelse og evaluering af minimum et årligt træf for foreningens medlemmer. Ikke-medlemmer kan deltage hvis der er plads på træffet. 

Annoncering af foreningens aktiviteter

Foreningens aktiviteter og tilbud annonceres direkte til foreningens medlemmer og på foreningens sider på sociale medier.

Udover det årlige træf kan bestyrelsen eller medlemmer af foreningen efter aftale med bestyrelsen invitere til andre aktiviteter for foreningens medlemmer under forudsætning af at de lever op til foreningens formål.

Kontingent- og regnskabsår, revision

Der opkræves kontingent en gang årligt ved indbetaling på en foreningskonto i et dansk pengeinstitut. Kontingentet går alene til planlægning og gennemførelse af aktiviteter i overensstemmelse med foreningens formål. Regnskabsåret er kalenderåret. Foreningen udpeger en revisor, der har ansvaret for godkendelse af foreningens regnskab.

Medlemskreds

Alle der interesserer sig for facilitering i Danmark og som er enig i foreningens formål kan være medlemmer af foreningen. Medlemmer af foreningen er alene enkeltpersoner. Virksomheder har mulighed ofr at støtte foreningens aktiviteter økonomisk, praktisk eller på anden vis.

Tegningsregler

Foreningen tegnes af forperson og kasserer i fællesskab eller af forpersonen og to bestyrelsesmedlemmer.

Generalforsamling

Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed. Stiftende generalforsamling finder sted 11. december 2013. 

Herefter afholdes en årlig generalforsamling i 4. kvartal. Generalforsamlingen indkaldes med minimum en måneds varsel. Alle medlemmer af foreningen kan vælges og har stemmeret. Forslag til behandling på generalforsamlingen udsendes i forbindelse med annonceringen af generalforsamlingen eller senest 14 dage før afholdensen. 

Ekstraordinær generalforsamling

Bestyrelsen eller et flertal af bestyrelsens medlemmer kan indkalde til ekstraordinær generalforsamling.

Vedtægtsændringer 

Ændringer af foreningens vedtægter forudsætter 2/3 flertal blandt de fremmødte på generalforsamlingen. 

Opløsning 

Opløsning af foreningen kræver flertal blandt medlemmerne på to på hinanden følgende generalforsamlinger. Evt. aktiver i foreningen doneres til et ikke-kommercielt formål i overensstemmelse med foreningens overordnede formål. 

0
I kurven
Your cart is empty.